Deklaracja dostępności

Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-06-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • elementy graficzne nie posiadają opisu alternatywnego (alt),
  • część filmów nie posiada napisów
  • występują informacje tekstowe udostępniane za pomocą grafiki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Willich, mail: dps@dpsborne.eu. Kontaktować można się także telefonicznie: 94 37 338 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie znajduje się w trzech wielokondygnacyjnych budynkach, oznaczonych literami „A” , „B” oraz E, pomiędzy którymi można przemieszczać się łącznikiem na poziomie parteru i pierwszego piętra.

Miejsca parkingowe: Przed budynkiem usytuowany jest parking z miejscami pozbawionymi barier architektonicznych.

Dostępność wejścia: Do każdego z budynków można się dostać przez wejście główne, zlokalizowane na poziomie budynku E. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność komunikacyjna budynku: Na parterze budynku „E” znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Windy w budynku umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się. Recepcja znajduje się na parterze budynku „E”. Można w niej uzyskać niezbędne informacje. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowania: W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: za pomocą następujących środków komunikowania się:

  • pocztą elektroniczną – dps@dpsborne.eu – na ten adres można przesyłać zapytania, wnioski, prośby, itp.,
  • faksem – (94) 37 338 80 wew. 122
  • drogą pocztową.