Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowiez siedzibą w Bornem Sulinowie ul. Szpitalna 5, reprezentowany przez Dyrektora – Krystynę Berdyńską, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane są gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust 1 lit. c i art.9 ust.2 lit g oraz art. 6 ust.1 lit. a i art.9 ust.2 lit. a RODO w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r.o Pomocy Społecznej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. Organem nadzorczym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  jest Pani Elżbieta Willich, kontakt: willich@dpsborne.eu

ADMINISTRATOR

Krystyna Berdyńska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie