"Wyprzedzić czas"

Stowarzyszenie „Wyprzedzić Czas” w Bornem Sulinowie

Z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dnia 19 maja 2008r podczas zebrania założycielskiego powołano do życia Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas”, które zostało zarejestrowane 29 sierpnia 2008r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Stowarzyszenie dysponuje wykwalifikowanym kapitałem ludzkim – wielu członków ma doświadczenie w działalności na rzecz organizacji pozarządowych o charakterze społecznym.

W dotychczasowej działalności członkowie stowarzyszenia wspierali wysiłki DPS na rzecz seniorów mieszkających w  Domu, jak również starszych mieszkańców miasta, skupionych wokół działalności Klubu Aktywnego Seniora „AS”  mieszczącego się w budynku „Inkubatora Przedsiębiorczości” w Bornem Sulinowie przy ul. Kruczkowskiego.

Stowarzyszenie było współorganizatorem IV Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Domów Pomocy Społecznej, w którym udział wzięło 16 domów z województwa zachodniopomorskiego.

Współpraca z Samorządową Agencją Promocji i Kultury przyniosła owoc w postaci zorganizowanego na terenie DPS-u Pleneru Fotograficznego „Twarze rzeźbione czasem”.

Stowarzyszenie „Wyprzedzić czas” w Bornem Sulinowie do tej pory nie dysponowało znaczącymi środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację ambitnych projektów. Aktywność Stowarzyszenia objawia się przede wszystkim w potencjale ludzkim, w motywacji do działań wolontarystycznych, w kreatywności członków.

Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest rozwijanie idei integracji międzypokoleniowej w środowisku lokalnym oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających niesieniu pomocy – szczególnie osobom w podeszłym wieku a także inspirowanie wprowadzania różnorodnych form i stopni zorganizowanej pomocy członkom społeczności lokalnej w zaspokajaniu najistotniejszych potrzeb społecznych. Stowarzyszenie dąży do budowania sieci oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i starszych, prowadzenia działalności opiekuńczej, edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, rehabilitacyjnej oraz prozdrowotnej na rzecz środowiska lokalnego.