Vademecum

Vademecum dla osób starających się o zamieszkanie w DPS

Osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu choroby, wieku czy niepełnosprawności i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może zostać skierowana do domu pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej to jednostki, których zadaniem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych, przy uwzględnieniu wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ważne informacje:

 1. Sytuacja dochodowa osoby nie ma wpływu na skierowanie jej do dps,
 2. Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej lub w przypadku, gdy termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące – może być umieszczona w innym dps. Nasi mieszkańcy przed skierowaniem do DPS mieszkali m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Pile, czy Poznaniu,
 3. Profesjonalną rehabilitację mieszkańcom DPS zapewnia mieszczące się w tym samym, co DPS kompleksie budynków: Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie oraz rehabilitanci zatrudnieni w DPS.
 4. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej „Gmina i powiat (…) nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych”.

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub pobytu w dniu jej kierowania, zawierający zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego). Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku należy dołączyć (niezbędne druki  są dostępne w siedzibie ośrodków pomocy społecznej oraz w PCPR):

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku lub,
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty;
 • zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,
 • zgodę osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
  1. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  2. postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  3. postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby, ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Formalności – skierowanie i umieszczenie w DPS

 • W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu oraz w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.
 • Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun  prawny) z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.
 • Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia, wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy rodzinie celem wydania stosownej decyzji.
 • Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się min. o to świadczenie w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o pomoc (w przypadku spraw skomplikowanych w terminie 2 miesięcy). Dla osoby bezdomnej właściwy miejscowo jest ośrodek pomocy społecznej ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.
 • Decyzję o umieszczeniu w DPS z upoważnienia Starosty Szczecineckiego na podst. decyzji kierującej wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.
 • Od wyżej wymienionych decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa.
 • W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie.
 • Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsc w naszym Domu przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • Osoby umieszczone w DPS na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. mogą się przenieść do innego domu pomocy społecznej i nadal zachowują one prawo do dotacji.
 • W stosunku do osób umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r., decyzje zmieniające decyzje o odpłatności o skierowaniu do domu pomocy społecznej z upoważnienia Starosty Szczecineckiego wydaje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Wywiad środowiskowy – przeprowadzany jest przez pracownika  socjalnego ośrodka pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialno-bytowej wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.

Odpłatność  za pobyt w DPS

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:

 1. Mieszkaniec domu – nie więcej niż 70 proc. swojego dochodu. Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny.
 2. Małżonek (zstępni przed wstępnymi) – jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci. Dzieci mogą dofinansować dobrowolnie różnicę do pełnej odpłatności.
  Można zwolnić z opłat za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie, jeśli osoby zobowiązane:

  • wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
  • małżonkowie, zstępni, wstępni, utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia, osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości stanowiącej różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez zobligowane osoby (małżonek, zstępni, wstępni).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. ,
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

Szczegółowych informacji w sprawie uzyskania miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie udzielają:

 1. Zastępca dyrektora: Tomasz Kapuściński, tel. 094 37 338 80 wew. 102,
 2. Pracownicy socjalni: Magdalena Ganobis, Mirosław Czapla, Anna Bryszewska-Rudy, tel. 094 37 338 80 wew. 110.