PETYCJA

PETYCJA W SPRAWIE PODJĘCIA PRAC LEGISLACYJNYCH USPRAWNIAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Zachodniopomorski przesłało do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej petycję w sprawie podjęcia prac legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

Autorzy petycji (dyrektorzy domów pomocy społecznej woj. zachodniopomorskiego) proponują wdrożenie czterech propozycji, których realizacja w stopniu znacznym poprawiłaby sytuację domów pomocy społecznej (m.in. wprowadzenie tzw. „dodatku trudnościowego” dla pracowników zespołów terapeutyczno – opiekuńczych pracujących bezpośrednio z mieszkańcami domów pomocy społecznej, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu państwa, będącego odpowiednikiem „dodatku za pracę w terenie” dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz stworzenie możliwości refundowania kosztów zatrudnienia pielęgniarek w dps ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia).

Petycja, która wpłynęła do kancelarii Ministerstwa w dniu 03 grudnia 2018r, jest na etapie analizy. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa przewidywany termin załatwienia sprawy został wyznaczony do dnia 1 marca 2019 r.

Pełna treść petycji zamieszczona jest na stronie internetowej MRPiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/petycja-78-2018

Prezes Stowarzyszenia
Tomasz Kapuściński